Hållbart byggande ger resultat

Intresset för att bygga hållbart och energismart blir allt större. Kraven på att material, energi och byggteknik hushållar med naturens resurser ökar. MVB har sedan flera år tillbaka byggt energieffektiva och miljöcertifierade hus. Vår erfarenhet resulterade att vi i början av 2014 fick prestigeuppdraget att bygga Sveriges största passivhus, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, invigd september 2016.

Idag utgör energianvändningen i byggnader drygt en tredjedel av EU:s totala koldioxidutsläpp. EU:s direktiv för att uppnå klimatmålet att minska växthusgasutsläppen med 20% till och med år 2020, är att energianvändningen i nya byggnader ska vara 20% lägre jämfört med idag. Till 2050 ska den vara halverad. Det innebär att hela byggsektorn måste ställa om till ett mer energieffektivt byggande. Passivhus är en huskonstruktion som klarar de skärpta energikraven och där MVB har stor kunskap och erfarenhet. Vi bygger även många av våra projekt enligt miljöcertifieringarna Miljöbyggnad, Svanen och GreenBuidling.

Passivhus

Passivhus är energieffektiva byggnader som genom bl.a. tjock isolering, effektiv ventilation och specialfönster minimerar värmeförluster. Husen värms upp delvis genom att ta tillvara på värmen från de boende, elektriska apparater och solens instrålning.

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering av byggnader görs enligt ett antal system. Förutom certifiering enligt Miljöbyggnad (Guld, Silver och Brons) har MVB byggt projekt certifierade enligt såväl Svanenmärkning som GreenBuilding.

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen utan bransch- eller vinstintresse. De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt hus är att de är energisnåla, har låg klimatpåverkan och är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Husen ska dessutom hålla hög kvalitet, ha en bra innemiljö samt en genomtänkt drift- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir energisnålt och under lång tid behåller sin goda innemiljö.

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing. Kravet för en GreenBuilding-certifiering är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Exempel på MVB-projekt enligt passivhus och miljöcertifiering

Emiliaskolan – Sveriges första passivhus skola

2010 fick MVB uppdraget att bygga Emiliaskolan i Landskrona. Det blev den första skolan som konstruerades och byggdes som passivhus. Skolan stod färdig 2011 och har sedan dess använts av Landskrona stad för att utbilda barn i årskurserna 1-9 enligt Reggio Emiliapedagogiken. Resultatet efter några år av användning är slående. Skolans energiförbrukning är ungefär hälften av den beräknade.

RPC i Trelleborg – Sveriges största passivhusprojekt

Erfarenheten av Emiliaskolan var en av anledningarna till att MVB i början av 2014 fick uppdraget att bygga Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Trelleborg, Sveriges hittills största passivhus med en totalyta på 12 700 kvm.

RPC är hittills (2016) Sveriges enda passivhus med solceller, solfångare, geotermi och ett eget cirka 45 meter högt vindkraftverk. Byggnaden är certifierad som Miljöbyggnad nivå Guld. Det är den högsta nivå av ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Tanken är att huset ska återvinna 80% av värmen i ventilationsluften och få sin energi från solceller och vindkraftverk.

Temmelburken – Sveriges första Svanenmärkta förskola

MVB fick uppdraget att bygga Temmelburkens förskola i Stockholm, Sveriges första Svanenmärkta förskola. För att uppnå miljömärkning enligt Svanen ställdes det särskilda och stora krav på arbetssätt och på husets ingående material. Elsystemet byggdes för att minimera energikostnaden och ventilationssystemet optimerades för att ge så bra innemiljö som möjligt. Förskolan stod klar 2013.

Bengt Dahlgren AB
– ett av Sveriges mest energieffektiva kontor enligt GreenBuilding

2010 byggde MVB VVS-konsulten Bengt Dahlgren AB:s huvudkontor i Göteborg enligt GreenBuilding. Fastigheten är ett av Sveriges mest energieffektiva och klimatsmarta kontor med ett mycket behagligt inomhusklimat. Byggnaden är speciell på många sätt men framförallt unikt genom fasadens låga U-värde och dess speciella solavskärmning på fasadens utsida.

Vi har flera pågående projekt som byggs för att miljöcertifieras. Läs även mer om våra referensprojekt.