MVB:s hållbarhetsarbete omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som grund för vårt arbete ligger bland annat de globala mål för hållbar utveckling som FN antog 2016, Agenda 2030, och Sveriges Riksdags klimatmål för vår miljö från 1999 och 2005.

På följande sätt ska MVB bidra till ett hållbart samhälle:

Ekologisk hållbarhet

Vi ska bygga klokt, med kvalitet och miljömedvetenhet. Tillsammans med våra beställare ska vi verka för ett hållbart byggande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Social hållbarhet

Våra medarbetare står i fokus och vi ska erbjuda attraktiva, trygga och säkra arbetsmiljöer, främja mångfald och jämställdhet samt vara en god samhällsaktör med lokal närvaro i de regioner vi verkar.

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska bedriva vår verksamt med lönsamhet och god tillväxt, skapa långsiktiga relationer med våra beställare och främja utvecklingen av metoder och teknik som bidrar till hållbarhet.

Policys och lagar

MVB har formulerat ett antal policys för verksamheten som fastställer hur vi ska bidra till en hållbar utveckling. Dessa omfattar bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och etik.

MVB:s hållbarhetsarbete styrs även av andra faktorer såsom branschens överenskommelser och framförallt lagstiftningen. Arbetsmiljölagen, miljöbalken, plan- och bygglagen är exempel på lagar vi måste förhålla oss till i vårt arbete. För miljöcertifierade byggnader tillkommer ytterligare regelverk liksom de krav som att arbeta i enlighet med BF9K innebär.

BF9K

MVB arbetar i enlighet med BF9K – ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. BF9K fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BF9K ger våra beställare en trygghet att rätt kvalitet, hänsyn till miljön, god arbetsmiljö och dokumentation av projektets genomförande efterlevs.  Respektive bolag har en anställd KMA-ansvarig för arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Prioriterade områden

MVB:s hållbarhetsarbete påverkar och påverkas av våra intressenter: anställd personal, fackförbund, beställare, underentreprenörer, leverantörer och myndigheter. För att få en förståelse för vilka hållbarhetsfrågor som har betydelse och påverkar respektive intressentgrupp, har vi genomfört en väsentlighetsanalys.

Västenlighetsanalysen ger en bra överblick över vilka frågor vi ska prioritera utifrån MVB:s ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan, företagets strategi och hållbarhetsområdenas betydelse för intressenterna.

Om MVB:s hållbarhetsredovisning

MVB:s hållbarhetsrapportering omfattar alla bolag inom MVB-koncernen och är framtagen i enlighet med gällande ÅRL (Årsredovisningslag). Redovisningen omfattar information rörande vårt hållbarhetsarbete inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Till MVB_Hållbarhetsredovisning 2017
Redovisningen ingår i Årsredovisningen för 2017 som du i sin helhet hittar här.