Våra POLICYs

Kvalitetssäkring och miljöansvar har alltid varit viktiga delar i MVB:s arbete. Företaget har väl utarbetade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicys och arbetar enligt kvalitetssystemet BF9K. Genom BF9K kan våra kunder vara säkra på att löftet om rätt kvalitet, minsta möjliga miljöpåverkan, god arbetsmiljö och dokumentation av projektets iakttas.

VÅR miljöpolicy

MVB ska bidra till en god och hållbar miljö genom:

 • att utveckla och bygga energieffektiva byggnader.
 • att använda material med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • att använda material på ett så resurssmart sätt som möjligt.
 • att driva och främja forskning av nya miljövänliga byggmetoder.

vår etikPOLICY

 • Iaktta god marknadsföringssed och inte agera i strid med gällande konkurrenslagar.
 • Utföra uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed.
 • Alla uppdrag ska genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften.
 • Leverera enligt överenskommelse, såväl internt som externt.
 • Bedriva verksamhet med hög integritet och moral.
 • Hushålla med resurser; ekonomiska, mänskliga och naturens.
 • Aldrig ta emot eller erbjuda mutor.
 • Visa ömsesidig respekt och inte skada företaget, kollegors eller övriga parters anseende genom att opåkallat och utan saklig grund, i något sammanhang, yttra sig kritiskt om deras förhållanden.
 • Upprätthålla en god och öppen dialog med medarbetare, kunder och övriga intressenter.

Vår kvalitetSpolicy

MVB arbetar enligt BF9K och företagets kvalitetspolicy kan sammanfattas i fyra punkter:

 • Leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar uppgjorda avtal i alla avseenden.
 • Kvalitetsplaner skall präglas av enkelhet, klarhet och effektivitet.
 • Rätt kvalitet skall vara ledstjärnan i allt arbete.
 • Sträva efter ständiga förbättringar och förnyelser.

Vår POLICY för en sÄKER och god arbetsmiljö

Inom MVB följer vi den arbetsmiljöstandard som samhället angivit genom lagstiftning och anvisningar, liksom överenskommelse som gjorts mellan arbetsmarknadens parter. MVB arbetar efter en nollvision avseende arbetsolyckor. All verksamhet inom företaget planeras och bedrivs systematiskt med sikte på god och säker arbetsmiljö, kombinerad med en aktiv friskvård, för att förhindra arbetsskada och ohälsa.

God arbetsmiljö är för oss ett vidare begrepp än frånvaro av risker. Arbetsmiljön ska vara sådan att den stimulerar till effektivitet och kvalitet i produktionen. Vid våra arbetsplatser ska alla medarbete och samarbetspartners utvecklas, trivas och känna trygghet.