Miljömässig hållbarhet

Inom miljömässig hållbarhet verka vi för minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser såväl i produktionen som i den efterföljande driften av fastig­heten. Men även genom att använda sunda material, arbeta resursef­fektivt och minimera vårt avfall.

Energianvändning

I MVB:s erbjudande ligger att bygga energieffektiva byggnader samt bidra till ökad forskning inom energieffektivt byggande.

MVB har under många år uppfört byggnader som har ett lägre energibehov än det myndigheterna och BBR kräver. Det är en bedrift som, sedan MVB började att mäta 2016, fortgår och som vi är mycket stolta över. Det har visat sig att vi årligen visar att behovet är ca 70 % av det som BBR kräver. Detta trots att MVB har en mängd olika beställare, att vi bygger olika typer av byggnader och att olika verksamheter bedrivs i dem.

För vår egna dagliga verksamhet använder vi givetvis endast förnybar el och vi har ett pågående arbete med att i våra byggbodar byta ut elradiatorer till luftvärmepumpar, förbättra isoleringen i bodarna samt öka våra medarbetares medvetenheten kring användning av energi.

MVB:s nyproducerade byggnader är 28-32 % mer energieffektiva än vad BBR kräver

Hantering av kemikalier och avfall

Vi arbetar ständigt för en säkrare arbetsmiljö och minskad miljöbelastning på miljön. Några exempel på detta är att:

  • vi använder endast material och kemikalier som är bedömda och godkända av Byggvarubedömningen eller Sunda Hus.
  • vi förvarar kemikalier i separata behållare
  • vi dokumenterar allt inbyggt material
  • vi söker användningsområden för det avfall som uppkommer på våra byggarbetsplatser att användas på plats, på något av våra övriga arbetsplatser eller lägger ut materialet till försäljning eller via gåvor.
Minskade CO2-utsläpp

Vi minskar CO2-utsläpp bland annat genom att:

  • verka för alternativa material, till exempel gjutning med grön betong och stomme i massivträ. Exempel på användning av grön betong är Malmö Internationella Skola.  Stomme i massivträ användes bland annat i projekt Överkikaren 30, Kv Modellen och Ginnunangap.
  • minimera transporter genom att köpa in lokalt tillverkat material, direktleveranser från tillverkande fabrik och noggrann logistikplanering till och från våra arbets­platser. Ett bra exempel på logistiklösningar är Elisabeths Port, där vi genom en speciell logistiklösning lyckades få ner antal transporter rejält. Det bidrog inte bara till minskade CO2-utsläpp och en ekonomisk besparing på 3 % utan även till att arbetet blev klart tidigare än planerat. Läs mer om Elisabeths Port.
Återbruk, återanvändning och avfall

Vi ser en ökad efterfrågan på och önskemål om återbruk och/eller återanvändning av material i våra projekt. Det ser vi mycket positivt på. Vi har flera projekt där återbrukstanken ingår som en del i produktionen men också där vi i högre grad renoverar befintligt material i stället för att byta ut till nytt. Exempel på detta är Väktaren 35 och Hospitalet i Stockholm, Kockenhus i Mölle, Vikingaskolan i Lund och Kv. Postmästaren i Varberg.

Vi följer noga vår hantering av avfall och hur det sorteras i olika fraktioner. Det är högintressant att veta vilket avfall från byggnationen som faktiskt skulle kunna återanvändas på något sätt.

Vi bedömer att det finns stora möjligheter att minska avfallet genom att samarbeta djupare med våra avfallsmottagare, leverantörer samt direkt med verksamheter som kan dra nytta av det som vi anser vara avfall i ett aktuellt projekt. Vi är övertygade om att det behövs en helt annan syn på avfall och avfallshantering.

Projekt som certifierats

Certifiering av en byggnad är ett objektivt kvitto på en kvalitet och en prestanda som är utvecklande och ibland utmanande. Under 2023 har MVB arbetat i fem uppdrag som certifierats. Av den totala yta som producerades under året motsvarar dessa certifieringar ca 30 %. Vi tycker det är glädjande att fastighetsägares motivation fortfarande ökar för att certifiera de byggnader som ska uppföras. Det är en enkel metod för att säkerställa en viss nivå på en mängd hållbarhetsansträngningar som är önskvärda. Men vi ser också att kunskaps- och kompetensnivån bitvis är bristfällig samt att administrationen fortfarande kan vara tung.

Som ett led i att bistå våra projekt samt kunder med hållbarhetskompetens har en hållbarhetsansvarig anställts för att hålla ihop koncernens hållbarhetsarbete. MVB:s hållbarhetsansvariga är certifierad BREEAM-AP samt certifierad Miljöbyggnadssamordnare. MVB Syd har sedan tidigare en certifierad hållbarhetsspecialist och miljösamordnade. MVB:s interna hantering ska effektiviseras och målet med att centralisera kompetensen är att tydliggöra hållbarhetserbjudandet för alla våra samarbetspartners.

Certifierade projekt under 2023:

 

Tråden 2, Stockholm. Nyproduktion av 99 bostadsrätter. Certifiering enligt Svanen. Beställare: Aros Bostad

Stadsgränden, Trelleborg. Nyproduktion av 56 lägenheter. Certifiering enligt Svanen. Beställare Granitor Properties.

Kv. Grönängen, Hässleholm. Nyproduktion av förskola, skola och idrottshall. Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Beställare Hässleholms kommun.

Plåtförädlingen, Helsingborg. Nyproduktion av logistiklokal och kontor. Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Beställare: Wihlborgs Fastigheter.

Eden, Malmö. Nyproduktion av kontor. Certifiering enligt WELL Core Platinum, tidigare certifierat enligt LEED v4 Core & Shell nivå Guld. Beställare: Castellum (tidigare Kungsleden).