Social hållbarhet 

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Därför är arbetsmiljö- och hälsoarbetet en av våra högsta prioriteringar. Vårt mål är att alla medarbetare ska komma hem välbehållna från våra arbetsplatser och må bra såväl fysiskt som psykiskt.

Vårt motto är att vi tillsammans ska ha en stimulerande och utvecklande gemensamt arbete. Förutom allas rättighet till en säker och trygg arbetsplats, verkar vi för att skapa en miljö där det råder trivsel, gemenskap och arbetsglädje. Det ökar både engagemang och prestation.

Likabehandling, mångfald och jämställdhet

Våra arbetsplatser ska genomsyras av en värdegrund som bygger på likabehandling, mångfald och jämställdhet. Genom att välkomna olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter stärker vi både vår organisation och ökar vår konkurrenskraft.

Inom MVB är det en självklarhet att alla medarbetare ska åtnjuta samma rättigheter och bära samma skyldigheter. Vi förkastar kategoriskt all form av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och mobbning. Vi betonas att det även är varje enskild persons ansvar att aktivt motverka trakasserier och främja en sund arbetsmiljö som bidrar till välmående.

Vi strävar efter att säkerställa att varje individ, oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning, ges lika möjligheter och behandlas på ett rättvist sätt i alla led av rekryteringsprocessen.

Andel kvinnliga medarbetare ökar

En mer jämställd organisation bidrar starkt till en mer konkurrenskraftig och trevligare arbetsplats. Men förutom att jämställda arbetsplatser mår och presterar bättre, är branschens brist på kompetens ytterligare en anledning till att locka fler kvinnor till branschen.

Andelen kvinnliga tjänstemän ökar och vårt mål är att 25 % av våra tjänstemän ska vara kvinnor år 2025. Vi har fokus på att öka antalet kvinnor som innehar våra praktik- och traineeplatser.

Halva arbetsstyrkan under 4o år

Inom MVB vill vi skapa en åldersbalanserad organisation med en bra mix av kunskap och erfarenhet. Mentorer och handledare till nyanställda och lärlingar är lika viktigt för erfarenhetsöverföring som att hela tiden addera ny kunskap i företaget.

MVB lyckas väl med att attrahera yngre till företaget. Vi har en god tradition av att erbjuda trainee-, praktik-, lärlingsplatser samt sommarjobb till ungdomar. Andelen yngre, under 40 år, har ökat markant under året och de står för över halva arbetsstyrkan, en milstolpe värd att notera. Det bidrar positivt till MVB:s utveckling.

Våra medarbetare trivs och vi har en mycket lång genomsnittlig anställningstid och vår personalomsättning fortsätter att sjunka. Vi tolkar det som att våra medarbetare trivs bra och vill fortsätta att arbeta hos oss. Vi erbjuder våra anställda stora möjligheter till karriär. Vi har två år i rad fått utmärkelsen "Karriärföretag " vilket vi ser som ett objektivt kvitto på att vårt arbete är lyckosamt.

Kunskap och personlig utveckling

Våra medarbetares kompetens och engagemang är vår styrka, framtid och konkurrenskraft. Kontinuerlig investering i våra medarbetares utveckling är en förutsättning för att möta marknadens ökade krav och rådande konkurrens. Alla medarbetare inom MVB har tillgång till en individuell utbildnings- och utvecklingsplan.

Ett ytterligare exempel på hur vi aktivt arbetar med att utveckla vår personal är ägarkoncernens initiativ till en intern ledarskapsutbildning, Gullringsbo Affärsskola. Den görs i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet med utbildningen är att utveckla blivande och potentiella ledare i koncernens bolag. Affärsskolan har varit framgångsrik och de flesta av MVB:s medarbetare i ledande befattning har genomgått utbildningen.

Praktik- och lärlingsplatser

Vi erbjuder årligen ett antal praktikplatser för universitets- och högskolestuderande samt studerande inom byggrelaterade YH-utbildningar. Praktiken genomförs i huvudsak ute i själva produktionen och anpassas individuellt till hur långt studenten har kommit i sin utbildning. En praktikplats är en vanlig och meriterande väg till en anställning hos oss och vi har många exempel på medarbetare som börjar sin karriär via praktik.

Vi tar har även ett antal lärlingar ute på våra byggarbetsplatser. Utbildningen sker med handledare och leder efter ett antal givna utbildningstimmar till ett yrkesbevis. MVB samarbetar även med flera kommuner, där vi tagit emot personer som varit borta från arbetslivet en längre tid eller är nyanlända till Sverige. Vi erbjuder praktik på någon av våra arbetsplatser i syfte att ge erfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden. Många gånger leder praktiken till en anställning hos oss.

Närvaro och engagemang lokalt

MVB:s affärsidé bygger på att vara en lokal aktör med närhet till kunder och marknaden. Det innebär att vi alltid ”spelar på hemmaplan” där vi är en del av samhället där vi själva bor och verkar. Som ett led i detta stödjer vi ett antal organisationer på lokal nivå.

Föreningslivet har en viktig roll i samhället för kunskap, engagemang, gemenskap och social samvaro. MVB stöttar lokala organisationer som verkar positivt för samhällets utveckling och där vi känner att vi som förtag kan göra skillnad. Speciellt värnar vi om att våra barn och ungdomar får en meningsfull fritid och en social samhörighet.