Ett företag som älskar att bygga

MVB grundades på 60-talet och är i dag ett av Sveriges största privatägda byggbolag. Det har vi blivit genom att fokusera på kvalitet, hållbarhet och våra medarbetare, men även genom att kombinera lokal närhet till kunden, en platt entreprenörsdriven organisation och den finansiella styrka som vår koncern ger.


Vi är verksamma inom byggentreprenader - såväl nyproduktion som ROT (renovering, ombyggnader och tillbyggnader), mark- och vägentreprenader, byggservice och projektutveckling. Många av våra byggprojekt genomförs i samverkan. Läs mer om vår verksamhet här.

MVB är ett inkluderande, jämställt företag med en familjär företagskultur där varje medarbetare ges möjlighet till karriär och personlig utveckling. Våra ca 500 medarbetare återfinns i våra tre MVB-regioner med kontor i Skåne, Stockholm, Göteborg, Lidköping, Trollhättan, Uddevalla och Varberg.

MVB är byggföretaget som med entreprenörskap – präglat av snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och finansiell styrka – utför både riktigt stora och mindre byggprojekt. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. MVB ska vara ett av Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och att var anställd i.

MVB SKA BLI KÄNT SOM:

 • ett konkurrenskraftigt alternativ till de största byggbolagen.
 • ett välkänt varumärke i de regioner vi är verksamma i.
 • ett byggföretag som levererar produkter med hög kvalitet, enligt tidsplan och till budget.
 • ett byggföretag som främjar miljön och hållbart byggande.
 • ett byggföretag där en säker och trygg arbetsplats prioriteras.
 • en attraktiv arbetsgivare.

MVB levererar!

Det finns många anledningar att välja MVB som byggpartner. Här är några:

Entreprenörskap– vår förmåga att hitta kreativa och effektiva lösningar skapar en god ekonomi i projekten.

Engagemang – vi har med oss vår sammanlagda kunskap och erfarenhet från tidigare projekt av olika karaktär och komplexitet.

Stabilitet – vår storlek och finansiella styrka ger oss kapacitet och ekonomisk trygghet att utföra riktigt stora projekt.

Långsiktighet – hus ska finnas i generationer. Hållbart byggande ligger i våra grundvärderingar och speglas i besluten vi tar.

Kvalitet – vi arbetar enligt BF9K, ett kvalitetssystem som är jämställt en ISO-certifiering.

MVB har med sina dryga 50 år i branschen vuxit från ett lokalt Skåneföretag, till att idag vara Sveriges största privatägda byggföretag.

60-TALET

MVB grundas i Skåne. Företaget tillverkar betongrör och utför mindre anläggningsarbeten.

70-TALET

MVB startar en byggnadsavdelning. Verksamheten är koncentrerad till nordvästra Skåne.

80-TALET

Börsnoterade Nils P Lundh köper MVB.

90-TALET

Nils P Lundh går i konkurs och MVB:s dåvarande VD Kjell Hansson, tillsammans med 22 anställda, tar över företaget. Företaget har 70 anställda och omsätter 70 MKR.

1999/2000

MVB etablerar sig i Malmö genom förvärv av ett mindre byggbolag. Omsättningen ökar till ca 200 MKR.

2001

Dåvarande Svenska Hus, idag Gullringsbo Egendomar, blir huvudägare till MVB. Målet är att etablera sig i de tre storstadsregionerna.

2002

MVB förvärvar Östbergs Bygg & Montering i Stockholm.

2007

MVB utökar sin verksamhet i Göteborgsregionen.

2008

MVB-bolagen byter namn till MVB Syd (Skåne), MVB Öst (Stockholm) och MVB Väst (Göteborg).

2011

MVB Väst förvärvar det Göteborgsbaserade Astor Johansson Bygg AB.

2013

MVB Holding köper 90% i byggbolaget MVB Backgården. Bolaget blir ett självständigt dotterbolag till MVB Holding AB. MVB Väst byter namn till MVB Astor Bygg.

2014

MVB Holding förvärvar resterande 10% i MVB Backgården.

2015

MVB växer stort i Stockholmsregionen och flyttar till nytt regionalt kontor på Rökerigatan 20 i Globen-området. Ägarna Gullringsbo Egendomar firar 10 år och MVB Syd passerar för första gången i MVB:s historia en omsättning på en miljard kronor.

2016

MVB Backgården slås ihop med MVB Astor Bygg. Hela verksamheten bedrivs som MVB Astor Bygg. MVB:s projekt Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Trellborg invigs och blir nominerat till Årets Bygge 2017 samt utses som en av fyra finalister inom Best Healthcare Development i den internationella tävlingen MIPIM Awards.

2017

RPC i Trelleborg vinner utmärkelsen Årets Bygge 2017 samt Årets Fasad 2017.
MVB får Stockholms Byggmästareförenings utmärkelse ROT-priset 2017 för renoveringen av Nya Eastmaninstitutet.

 

MVB har formulerat ett antal policys för verksamheten som fastställer hur vi ska bidra till en hållbar utveckling. Dessa omfattar bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och etik.

Etikpolicy

 • Iaktta god marknadsföringssed och inte agera i strid med gällande konkurrenslagar.
 • Utföra uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed.
 • Alla uppdrag ska genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften.
 • Leverera enligt överenskommelse, såväl internt som externt.
 • Bedriva verksamhet med hög integritet och moral.
 • Hushålla med resurser; ekonomiska, mänskliga och naturens.
 • Aldrig ta emot eller erbjuda mutor.
 • Visa ömsesidig respekt och inte skada företaget, kollegors eller övriga parters anseende genom att opåkallat och utan saklig grund, i något sammanhang, yttra sig kritiskt om deras förhållanden.
 • Upprätthålla en god och öppen dialog med medarbetare, kunder och övriga intressenter.

Miljöpolicy

MVB ska bidra till en god och hållbar miljö genom:

 • att utveckla och bygga energieffektiva byggnader.
 • att använda material med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • att använda material på ett så resurssmart sätt som möjligt.
 • att driva och främja forskning av nya miljövänliga byggmetoder.

VÅR KVALITETSPOLICY

MVB arbetar enligt BF9K och företagets kvalitetspolicy kan sammanfattas i fyra punkter:

 • Leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar uppgjorda avtal i alla avseenden.
 • Kvalitetsplaner skall präglas av enkelhet, klarhet och effektivitet.
 • Rätt kvalitet skall vara ledstjärnan i allt arbete.
 • Sträva efter ständiga förbättringar och förnyelser.

Policy för en säker och god arbetsmiljö

Inom MVB följer vi den arbetsmiljöstandard som samhället angivit genom lagstiftning och anvisningar, liksom överenskommelse som gjorts mellan arbetsmarknadens parter. MVB arbetar efter en nollvision avseende arbetsolyckor. All verksamhet inom företaget planeras och bedrivs systematiskt med sikte på god och säker arbetsmiljö, kombinerad med en aktiv friskvård, för att förhindra arbetsskada och ohälsa.

God arbetsmiljö är för oss ett vidare begrepp än frånvaro av risker. Arbetsmiljön ska vara sådan att den stimulerar till effektivitet och kvalitet i produktionen. Vid våra arbetsplatser ska alla medarbetare och samarbetspartners utvecklas, trivas och känna trygghet.