Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

MVB:s hållbarhetsarbete omfattar ekologisk (miljö), social och ekonomisk hållbarhet. Som grund för vårt arbete ligger bland annat de globala mål för hållbar utveckling som FN antog 2016, Agenda 2030, och Sveriges Riksdags klimatmål för vår miljö från 1999 och 2005.


Staden har lockat och samlat människor i alla tider och varit grunden för ekonomisk utveckling och kulturella framsteg. Urbaniseringen har sedan dess fortsatt i hög takt och inga tecken finns att den ska avta. Idag står våra städer inför stora utmaningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och ett sunt utnyttjande av resurser, minskad miljö- och klimatpåverkan samt att hantera globala frågor såsom migration, trygghet och sociala klyftor.

MVB:s verksamhet är koncentrerad till staden vilket gör oss till en bidragande aktör i framtidens samhällsbyggnad. Med det följer ett ansvar som omfattar mer än bara minskad miljö- och klimatpåverkan. De som bor och verkar i våra hus ska må bra. Våra medarbetare, som är med och skapar husen, ska känna att de har en trygg och jämställd arbetsplats och vi ska vara en god samhällsmedborgare genom att bidra till en positiv utveckling i de regioner vi verkar i.

På följande sätt ska MVB bidra till ett hållbart samhälle:

Ekologisk hållbarhet

Vi ska bygga klokt, med kvalitet och miljömedvetenhet. Tillsammans med våra beställare ska vi verka för ett hållbart byggande genom att bygga energieffektiva byggnader med hållbara material och varaktiga miljöer.

Social hållbarhet

Våra medarbetare står i fokus och vi ska tillhandahålla trygga och säkra arbetsmiljöer, främja fysiskt och psykisk hälsa samt verka för mångfald och jämlikhet på våra arbetsplatser. Vi ska dessutom vara en god samhällsaktör i de regioner vi verkar i.

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska bedriva vår verksamt med lönsamhet och god tillväxt, skapa långsiktiga relationer med våra beställare och främja utvecklingen av metoder och teknik som bidrar till hållbarhet.

Hållbarhetsredovisningen 2018 ingår som en del i vår Årsredovisning för 2018, se mvb-arsredovisning-2018 . Här kan du ladda ner enbart hållbarhetsredovisningen som pdf: mvb-hallbarhetsredovisning-2018

Hållbart byggande är klokt byggande där vi tar ansvar för miljö och klimatpåverkan idag och inte lämnar det till kommande generationer att lösa.

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan och hållbart byggande är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Vi arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Genomtänkta produktionsprocesser, källsortering, smarta materialval, begränsning av transporter och miljökrav på våra leverantörer är några av de punkter som ingår i vår miljöpolicy.

Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED.

För att uppfylla vår miljöpolicy arbetar vi bland annat inom följande områden:

Gröna elavtal
Låg energianvändning
Läger koldioxidutsläpp
Medvetna materialval
Materialdokumentation
Avfall och återvinning

Första och största passivhuset

MVB var ett av de första byggföretagen i landet som byggde passivhus, en villa i Åhus som stod klar 2009. Vi har även byggt landets första passivhusskola och Sveriges första Svanenmärkta förskolan. 2016 vann vi utmärkelsen Årets Bygge och Årets Fasad för Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg som är Sveriges hittills största passivhus tillika plusenergihus.

Forskning och hållbarhetspris

Tillsammans med Lunds universitet driver vi och koncernen FoU-projekt i syfte att bidra till fortsatt utveckling och kunskap inom hållbart byggande. Koncernen står även bakom ett av Sveriges största årliga priser inom hållbar utveckling, Årets Framtidsbyggare, vars syfte är att premiera personer som verkar för en utveckling inom energieffektivt och hållbart byggande. Läs mer om Årets Framtidsbyggare här.

Företagscyklar som används vid lokala möten.

MVB är ett företag med stort fokus på varje medarbetares utveckling och trivsel. Vår grundinställning är att det ska vara roligt att gå till jobbet. Trygga och säkra arbetsplatser är en självklar del i att skapa en god arbetsmiljö men också att det finns arbetsglädje, gemenskap och samhörighet. I vår plan för lika rättigheter arbetar vi målinriktat för att motverka diskriminering, kränkning och trakasserier

Nollvision

En byggarbetsplats har ständig aktivitet och rörelse vilket kan vara förenat med en ökad risk för skador för den enskilda medarbetaren. En säker arbetsplats har därför högsta prioritet. Vi eftersträvar att alla ska arbeta och agera med säkerheten i främsta rummet. Tillsammans med Sverige Byggindustrier är vi med och verkar för en nollvision mot arbetsplatsolyckor. Alla våra bolag har en ansvarig för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. En viktig del i deras arbete är att identifiera potentiella risker och föreslå förbättringsåtgärder.

Hälsa och friskvård

Vi arbetar systematiskt för hög friskhetsnärvaro bland våra anställda genom förebyggande åtgärder som god arbetsmiljö och företagshälsovård. Balansen mellan fritid och arbete är minst lika viktig för ökat välbefinnande liksom återhämtning och vila i kombination med fysisk aktivitet. Genom friskvårdsbidrag och sponsring av motionsaktiviteter uppmuntrar vi till en hälsosammare livsstil.

Samhällsengagemang med lokal prägel

MVB affärsidé består av lokal verksamhet med goda och nära relationer till beställare och marknad. Vårt samhällsengagemang går hand i hand med vår lokala strategi och vi har valt att ge vårt stöd till organisationer och föreningar vars verksamhet är positiva för de regioner vi verkar i, samt till projekt som ligger i linje med MVB:s vision att vara en god samhällsmedborgare och arbetsgivare.

Vi är övertygade om att en organisation mår bra, utvecklas bättre och blir mer framgångsrik med en jämn fördelning av kön, åldrar, bakgrunder och erfarenheter. Genom att erbjuda lärlings- och praktikplatser till unga yrkesarbetare skapar vi bryggor mellan generationer och en värdefull kunskapsöverföring. Praktik till långtidsarbetslösa och nyanlända bidrar både till samhällsutvecklingen och till att vi får in nya duktiga medarbetare i organisationen.

Fortsatt få kvinnor i branschen

Vi vill bryta gamla tankesätt att byggbranschen bara är till för män. Trots att vi har allt fler kvinnor som arbetar i produktionen är antalet fortfarande för lågt för att vi ska vara nöjda. Därför arbetar vi med studiebesök av skolklasser och föreläsningar. 2018 sponsrade vi Isabellestipendiet vars syfte är lyfta duktiga tjejer i branschen och lobba för att få fler tjejer att välja byggrelaterade yrken. I vårt traineeprogram erbjuder vi även traineen möjligheten att få en kvinnlig mentor från produktionen.

Hilda - snickare på Byggservice

 

MVB ska vara en pålitlig, professionell och ansvarsfull samarbetspartner och arbetsgivare. Vi följer god affärssed, gällande lagstiftning och de etiska regler som gäller för alla bolag inom AB Gullringsbo Egendomar.

Vår verksamhet bygger på att våra beställare känner sig trygga med att göra affärer med oss. Inom koncernen råder nolltolerans mot alla former av korruption och vi stödjer branschorganisationens arbete för en sund bransch samt har definierat interna regler för representation och gåvor. För att säkerställa att vi lever som vi lär, går vi årligen igenom våra etiska föreskrifter med medarbetare i beslutande befattningar.

Kvalitetssäkrade arbetsplatser

Som ett led i att säkerställa att leverantörer och underentreprenörer (UE) följer branschens riktlinjer och våra krav, har vi valt att i vår produktion enbart samarbeta med företag som är godkända enligt UE 2015. Godkända företag har krav på att vara medlemmar i Byggnads eller Sveriges Byggindustrier, innehar kollektivavtal, F-skattebevis och har inga pågående tvister eller fordringar till leverantörer, Skatteverket eller fackförbund. Vidare är elektronisk registrering av in- och utpassering med personalliggare, ID06, naturligtvis obligatoriskt på alla våra byggarbetsplatser.