En hållbar utveckling

MVB drivs med ett långsiktigt perspektiv. Det gäller även vårt hållbarhetsarbete som ska skapa mervärde för våra beställare, anställda, ägare och samhället i stort.

MVB:s hållbarhetsarbete omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet

MVB ska verka för minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser såväl i produktion som den efterföljande driften av fastigheten. Vi ska bygga med sunda material, arbeta resurseffektivt och minimera vårt avfall.

Social hållbarhet

MVB ska verka för att bibehålla en familjär företagskultur där det råder respekt för varandras olikheter och där alla är inkluderade. Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra och vi ska främja fysiskt och psykisk hälsa. Vi ska var en god samhällsaktör och vara en integrerad del i det lokala samhället där vi verkar.

Ekonomisk hållbarhet

MVB ska stå för hög affärsetik där vi håller vad vi lovar och skapar långsiktiga relationer med våra beställare. Kvalitet ska genomsyra allt vi levererar och vår kunskap alltid vara vårt främsta kort. Vi ska ingå affärer med lönsamhet och verka för en god tillväxt i företaget samt främja utvecklingen av metoder och teknik som bidrar till hållbarhet.

 

Agenda 2030 och de Globala målen

Som grund och vägledning för vårt hållbarhetsarbete ligger FN:s Globala Mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling, Sveriges riksdags klimatmål för vår miljö samt Årsredovisningslagen. Bland de 17 globala målen har vi identifierat fem mål med underliggande delmål, där MVB kan främja en hållbar utveckling och där målen kan implementeras i vår verksamhet.

Läs mer om MVB:s mål med utgångspunkt från Globala målen i

2022 Års- och Hållbarhetsredovisningen

Global Conduct

MVB har valt att ansluta sig till FN:s Global Conduct som är världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsfrågor. Genom Global Compact förbinder vi oss att följa och arbeta med mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Forskning och utbildning

MVB:s ägare bedriver tillsammans med Lunds Tekniska Högskola forskning och utbildning i syfte att bidra till fortsatt utveckling och kunskap inom hållbart byggande.

Under 2021 donerade koncernens stiftelse, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, tio miljoner kronor till en jubileumsprofessur i samband med Lunds Tekniska Högskolas 60-årsjubileum 2021. Pengarna går till att, under fem år, finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande.

Tjänsten inrättas på avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola och fokuserar på hur man kan göra bebyggelse mer energi- och miljöeffektiv i syfte att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

Stiftelsen är även en av initiativtagarna till masterutbildningen Energi - och miljöeffektiva byggnader, en utbildning med fokus på design och konstruktion av energi- och miljösmarta hus för kalla klimat.