MVB och de Globala målen

Utifrån FN:s 17 Globala mål har vi identifierat fem mål med underliggande delmål där MVB kan främja en hållbar utveckling och där målen implementeras i vår verksamhet.

Öka andelen förnybar energi i världen

MVB:s bidrag:

 • 100 % förnybar el på alla MVB:s kontor och byggarbetsplatser.
 • Koncernen finansierar forskningstjänst och utbildning inom energieffektivt byggande.
Fördubbla ökningen av energieffektivitet

MVB:s bidrag:

 • Verka för att vår projekterade energianvändnig av färdigställda nyproduktioner ligger under Boverkets byggregler vilket bidrar till att Sveriges natonella miljömål nås. (Utfall 2021: 30 % under Boverkets byggregler)
 • Verka för att fler av våra beställare väljer att bygga miljöcertifierat.
Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

MVB:s bidrag:

 • Enbart använda material och kemikalier bedömda i och godkända av någon av databaserna Byggvarubedömningen, Sunda hus eller Basta.
 • Kemikalier tas om hand och förvaras i separata behållare för farligt avfall.
 • Dokumentation av material och kemikalier för att underlätta framtida renoveringar och rivningar.
Minska mängden avfall

MVB:s bidrag:

 • Sortering av avfall på våra byggarbetsplatser i syfte att återvinna så många olika produkter som möjligt.
 • Samarbete med företag för återbruk av material.
 • Mål 2022: Mindre eller lika med 35 kg/m² BTA.
Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

MVB:s bidrag:

 • Öka jämställdheten i företaget genom att visa upp goda kvinnliga förebilder.
 • Medverka vid högskolornas arbetsmarknadsdagar för att få fler kvinnor att välja byggbranschen.
 • Aktivt söka fler kvinnliga kandidater i samband med rekrytering.
 • Mål 2025: 25 % av tjänstemännen ska vara kvinnor
  och 50 % av praktik- och sommarbetande tjänstemän ska vara kvinnor.
Främja ungas anställning, utbildning och praktik

MVB:s bidrag:

 • Årligen erbjuda ungdomar traineeplatser, praktik, sommarjobb och lärlingsplatser.
Skydda arbetstagarens rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö åt alla

MVB:s bidrag:

 • Kollektivavtal och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Anställda KMA-samordnare i varje region som följer upp och utvecklar arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Kontinuerligt arbete med säkerhet genom årliga utbildningar och uppföljningar.
Bekämpa korruption

MVB:s bidrag:

 • Enbart samarbete med underleverantörer enligt UE 2021.
 • Avtal som reglerar UE i flera led.
 • Spridning av inköp till flera leverantörer.
 • Strikta rutiner för attestering av avtal gällande inköp.
 • Obliagtorisk användning av ID06 på våra arbetsplatser.
 • Visselblåsningsfunktion för anonym rapportering av eventuella oegentligheter.