Grevegården, Göteborg

MVB har byggt tre flerfamiljshus åt Familjebostäder i Göteborg.

Projektet omfattade tre olika delar: nyproduktion av tre stycket Prefab hus, totalt 150 lägenheter varav en entrévåning är byggd som Bmss (Bostad med särskild service), nyproduktion av tre stora gårdstvättstugor på vardera drygt 150 kvm samt ombyggnad av 30 lägenheter, distriktskontor, 70+-lokal och lägenhetsförråd i befintligt hus.

Samtliga hus består av sju våningar med fasader i rött ingjutet tegel som kopplar samman de nya husen med den befintliga bebyggelsen. Husen är byggda likadana där varje våningsplan innehåller samma typer av lägenheter. Byggkonstruktionen medför att t.ex. kök och badrum ligger på samma plats på varje våningsplan samt är identiska. Undantaget är översta planet på varje hus där detaljplanen kräver en indragen våning.

Eftersom de nya huskropparna ligger tätt inpå befintlig bebyggelse, är husen byggda av prefabstomme med sandwichväggar och betongbjälklag. En byggmetod som är relativt ovanlig vid byggnation av bostadshus. Väggarna byggs på annan ort så när de kommer till byggarbetsplatsen är de helt klara för väggmålning. Det gäller även fasaderna där bara fogtätning av väggelementen samt montage av balkongräcken återstår. Metoden är fördelaktig i ett stadsförtätningsprojekt som detta.

Fördelen med tekniken är att det går väldigt mycket snabbare att resa husen och därmed skapas minimal störning för de när- och kringboende som annars skulle behöva stå ut med buller och störningar under en längre tid. I det här projektet sparade vi till exempel in ett halvårs byggtid, jämfört med om vi hade byggt allt på plats. Samtliga hus består av sju våningar med fasader i rött ingjutet tegel som kopplar samman de nya husen med den befintliga bebyggelsen.

För gårdens tvättstugor har ambitionen varit att skapa de bästa tvättstugorna i Göteborg där de boende involverades i utformningen. Bland annat sker all tvätt med avjoniserat vatten, vilket medför att tvättning sker med kallvatten och utan tvättmedel.

Grevegården är ett av de första husprojekt som byggs enligt certifieringen Svanen. 3.0. Projektet genomfördes i samverkansformen partnering.

Markarbetet påbörjades i januari 2018 och två av husen var klara sommaren 2019. Det tredje huset påbörjas i april 2021 och ska vara klart september 2022.

Nya Opaltorget – ett område i förändring

Grevegården ligger vid Opaltorget i Västra Frölunda. Området genomgår en en total förändring för att utvecklas till ett attraktivt område med en tydlig identitet. Bland annat byggs ett nytt stadsdelstorg med 1 050 bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, förskolor och vårdcentral. Det kommer även skapas en ny park och byggas en ny kyrka. Området ska förvandlas till ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till centrum, havet och grönområden. Hela området beräknas vara klart 2023. Fakta från Göteborgs stad.

SVT:s nyhet om de Grevegårdens tvättstugor