Kv Grönäng, Hässleholm

MVB har tillsammans med Hässleholms kommun byggt ut skolområdet Kv Grönängen som omfattat såväl nyproduktion som om- och tillbyggnad. Projektet har skett i partnering.

Entreprenaden bestod dels av byggnation av en ny förskola för 105 barn inklusive tillagningskök och matsal dimensionerad för samtliga barn och elever på skolområdet, dels en ny idrottshall. Dessutom uppfördes Silviaskolan, en ny F-9 hörselskola för 90 elever inklusive Syrsans förskola, en hörselförskola för 15 barn. Kv. Grönängen kan efter utbyggnaden ta emot ca 500 elever.

På befintlig huvudbyggnad, som är från femtiotalet, har en mindre till- och ombyggnad gjorts, främst anpassning av specialsalar och tillbyggnad av ett nytt trapphus samt fönsterbyte.

Planeringen och även under själva byggnationen av om- och tillbyggnaden av skolan har inneburit flera utmaningar. Exempel på det är bland annat buller från järnvägen, anpassning av de nya byggnaderna till de befintliga, att skapa en lekfull utemiljö som stimulerar till lek samt att anpassa både lokaler och skolgård för de behov som eleverna i bland annat Silviaskolan har.

Arbetet har skett i etapper och under pågående verksamhet. Första etappen omfattade nybyggnation av förskola och idrottshall, följt av huvudbyggnadens ombyggnad för att sedan avslutas med nybyggnation av hörselskola samt anläggning av utemiljöer. Den totala ytan på ny-, om- och tillbyggnad är på cirka 5 500 kvm. Husen är byggda för en certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 klass silver.

Projektet påbörjades våren 2020 och färdigställdes helt sommaren 2023.

Kvarteret Grönängen utnämndes till Årets Stadsbyggnadspris i Hässleholm 2023. Priset delades ut på Hässleholms Galakväll den 17 november 2023.

Mer om priset och jurys motivering