Elisedal, Malmö

Till Malmö stad har MVB genomfört anläggningsarbetet för exploatering av stadsdelen Elisedal i Malmö.

Markentreprenaden omfattade 19 hektar av terrassering samt nybyggnad av lokalgator. Strax över 1 km av Jägersrovägen byggdes om och breddades. Vidare lades 6 500 kvm plattor och 2,5 km kantsten. Området kommer att ha fem hektar av grönområden och här har 140 st nya träd planterats och en ny belysanläggning byggts.

I området har även VA Syd byggt ut sitt VA-nät med huvudledningar, ett större fördröjningsmagasin och en genomgående ravin för hantering av dagvatten.

Projektet färdigställdes sommaren 2022.