Elisedal, Malmö

Malmö stad har gett MVB i uppdrag att genomföra anläggningsarbetet för exploatering av nya Elisedal i Malmö.

Markentreprenaden omfattar 19 hektar av terrassering samt nybyggnad av lokalgator. Strax över 1 km av Jägersrovägen byggs om och breddas. Vidare ska 6 500 kvm plattor och 2,5 km kantsten läggas. Området kommer att ha fem hektar av grönområden och här ska över 140 st nya träd planteras och en ny belysanläggning byggas.

I området bygger även VA Syd ut sitt VA-nät med huvudledningar, ett större fördröjningsmagasin och en genomgående ravin för hantering av dagvatten.

Projektet ska vara färdigställt sommaren 2022.