Emiliaskolan, Landskrona

Landskrona kommun gav MVB uppdraget att bygga Emiliaskolan, Sveriges första skola enligt passivhus konstruktion. En unik byggnad som stod klart våren 2011 och som visade sig bli mer energieffektiv än vad någon kunnat förutspå.

Som grund låg ett politiskt beslut från 2007 som innebär att alla Landskrona stads framtida byggnader ska hålla passivhusklass. Emiliaskolan var ett unikt projekt då det kom att bli den första skolan i Sverige som konstruerades och byggdes som ett passivhus.

Emiliaskolan är genom passivhustekniken miljöanpassad, funktionell och kostnadseffektiv. I passivhus används det mycket mindre energi till uppvärmning än i andra nybyggnader och därmed blir utsläppet av CO² väsentligt mindre. Utöver den reducerade miljöbelastningen medför det också en väsentligt lägre energiräkning. Energikostnaden kan halveras gentemot andra nybyggnader. En av de kanske allra största fördelarna med ett passivhus är att inomhusklimatet blir mycket bra. Emiliaskolan är tätare än vanliga byggnader och köldbryggor, drag längs golv och kallras från fönster försvinner helt. Ett väl balanserat ventilationssystem som tillgodoser tillförsel av frisk och förvärmd tilluft ger en betydligt bättre luftkvalitet, jämnare rumstemperatur och en bättre och sundare innemiljö.

Huset har två våningar med plats för ca 350 barn där förskolan ligger på nedre plan och på andra våning är det en skola från förskoleklass till årskurs 3 samt skolbarnsomsorg. Varje del har ett torg utanför avdelningarna som fungerar som mötesplats för barn och pedagoger. Utemiljön består av 3 olika gårdar. En gård för de allra minsta som är utformad efter deras behov och utmaningar.  De yngsta barnen som har behov av att sova ska sova utomhus under vindskydd. En gård för de lite äldre förskolebarnen som är utformad efter deras behov med t ex cykelbanor, vattenrännor, gungor och en öppen gård för skolbarnen med bandyplan, fotbollsplan, hagar, klätterställning, sittgrupper etc.

Skolan invigdes våren 2011 och mätningar som gjorts av Landskrona stad visar att energiförbrukningen är 22kWh/m2 år d.v.s. hälften av den beräknade passivhuskravet på 42kWh/m2 år. Ett resultat som är fantastiskt och glädjande, inte minst för oss som byggt huset. Emiliaskolan har gett oss ovärderlig erfarenhet av byggande av passivhus och har lett till att vi fått ett flertal liknande uppdrag.

Fakta om skolans material och installationer

  • 2-plans hus med fördelaktig geometri ur energisynpunkt
  • Bärande konstruktion av stålpelare och stålbalkar. Utfackningsväggar i trä
  • Grunden är en platta på mark med 300 mm cellplast under, U-värde om 0,10 W/m²K
  • Ytterväggen är en träregelkonstruktion med 390 mm isolering i tre skikt, U-värde 0,10 W/m²K
  • Yttertaket består av 420 mm isolering på trapetsplåt, U-värde om 0,10 W/m²K
  • Ventilationssystem med behovsstyrd ventilation, VAV
  • Luftburen värme
  • Värme från fjärrvärme
  • Dagsljusreglerad belysning
  • Kyls av uteluft nattetid