Utbildningshall, Revingehed

MVB har genom LoU tilldelats en nybyggnation av ett utbildningscentrum åt försvaret.

Projektet avser nybyggnation av en byggnad på 4 400 kvm och ett skärmtak på 2 400 kvm. Byggnaden kommer bland annat att rymma utbildningshall, simulatoravdelning, lektionssalar, kontor och personalutrymmen. Entreprenadsumman är på ca 97 miljoner kronor.

Beställare är Fortifikationsverket som är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är ett av landets största och omfattar såväl lokaler, befästningsanläggningar som mark.

Entreprenaden är en utförande entreprenad och ska vara färdigställd i slutet av juni 2021.

Första spadtaget togs den 14 november av Överste Bo Stennabb, Regementschef på Södra skånska regementet.