MVB bygger nya skolor i Vänersborg

5 februari, 2018

Antal barn i Vänersborg ökar. För att tillgodose behovet av skolor, har Vänersborgs kommun gett MVB Astor Bygg i uppdrag att bygga nya Belfragegatans förskola samt att genomföra om- och tillbyggnaden av Mulltorps skola.

Belfragegatans förskola i centrala Vänersborg kommer att innehålla sex avdelningar för cirka 120 barn. Stort fokus sätts på att göra goda miljöval och få ett optimalt inomhusklimat. Skolan kommer även att förses med solceller på taket och den 8 000 kvm stora skolgården anpassas för lek och rörelse, till exempel med pulkabacke, lekstugor och sovkojor. Förskolan ska stå klar våren 2019.

MVB har även fått i uppdrag att bygga om och till Mulltorps skola. Arbetet kommer att ske i etapper då verksamheten kommer att pågå under hela projektet. I etapp ett rivs den befintliga förskolan för att ge plats till en tillbyggnad på ca 600 kvm. Tillbyggnaden kommer att innehålla två avdelningar, storkök och personalutrymmen och förses med solceller på taket. I etapp två kommer den befintliga skolans ytskikt att renoveras, tak och fönster bytas samtidigt som putsfasaden uppdateras och målas. Stor vikt kommer tas till att bevara byggnadens kulturella värde.

Under om- och tillbyggnaden kommer en tillfällig paviljongbyggnad uppföras dit barnen etappvis får vistas vartefter projektet fortskrider. Eftersom befintlig skolverksamhet kommer att pågå under hela byggnationen sätts stort fokus på att säkerställa att barnen är skyddade från själva arbetsplatsen. Ombyggnaden av Mulltorps skola ska vara färdig till sommaren 2019.

Båda projekten är på totalentreprenad och omfattar en entreprenadsumma på cirka 64 miljoner kronor.