En hållbar utveckling

MVB drivs med ett långsiktigt perspektiv. Det gäller även vårt hållbarhetsarbete som ska skapa mervärde för våra beställare, anställda, ägare och samhället i stort.

Som ett familjeägt företag är vårt arv och vår framtid intimt förknippade med våra handlingar idag. Det är vårt ansvar att inte bara bygga en verksamhet som är lönsam på kort sikt, utan som också främjar långsiktig hållbarhet för kommande generationer.

Det innebär att vi aktivt verkar för:

 • att jordens resurser används mer effektivt
 • att minska påverkan på miljö och klimat
 • att bidra till trygga samhällen
 • att bidra till en sund bransch
 • att vi bibehåller konkurrenskraft
 • att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.
Hållbara lösningar

MVB arbetar för att erbjuda våra kunder hållbara lösningar som i sin tur positivt bidrar till att deras hållbarhetsmål uppfylls och därmed till samhället i stort. Genom tidiga dialoger kan vi vara en rådgivande part och optimera och minska  den framtida byggnadens klimatavtryck och se till att driften blir kostnadseffektiv.

MVB har stor erfarenhet av att bygga med högt ställda miljökrav, såsom BREEAM, Miljöbyggnad, LEED, WELL och Svanen. Idag arbetar vi även alltmer med cirkulärt byggande, som är ett viktigt led i att öka återanvändning av material och minska avfallet.

MVB:s hållbarhetsarbete redovisas årligen som en del i vår Års - och hållbarhetsredovisning.

Ladda ner 2023 Års - och hållbarhetsredovisning

Väsentlighetsanalys

För att veta att vårt hållbarhetsarbete ligger i linje med vad våra ägare, anställda, kunder och samarbetspartners förväntar sig och önskar, genomför vi med jämna intervall en väsentlighets­analys. Analysen ger oss underlag om vilka frågor vi ska prioritera utifrån MVB:s miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, företagets strategi och dess betydelse för intressegrupperna. Mycket viktiga områden för våra intressegrupper är att:

 • producera energieffektiva byggnader
 • välja materialval ur ett hållbarhetsperspektiv
 • källsortera och minska avfall
 • förebygga olyckor och tillbud
 • förebygga korruption
Redovisning enligt EU:s nya direktiv CSRD

MVB kommer att förändra presentationen av hållbarhetsarbetet i kommande årsredovisningar i enlighet med EU:s nya direktiv CSRD. Det innebär att företags hållbarhetsrapport framgent ska innehålla en tydligare redovisning. Det ska vara lätt att förstå bolagets inverkan på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, bolagsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption och mutor.

Det övergripande målet med den förtydligande redovisningen är att nå de globalt beslutade målen om att:

 • uppvärmningen ska öka med max 1,5 grader Celsius
 • nå FN:s ramkonvention om klimatförändringar
 • nå målet om klimatneutralitet senast 2050

EU anser att den gröna omställningstakten är för låg och vill genom direktivet skapa ekonomiska förutsättningar för finansbolagen att i högre utsträckning fokusera på och premiera hållbara aktiviteter.

Forskning och utbildning inom hållbart byggande vid Lunds Universitet

MVB:s ägarfamilj har ett starkt engagemang inom hållbart byggande och har genom sina stiftelser initierat forskning och utbildning i ämnet vid Lunds universitet. En donation omfattar tio miljoner kronor i syfte att under fem år finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande vid avdelningen för Energi- och Bygg­nadsdesign. De kommer bland annat att studera byggnaders miljöpåverkan under hela deras livscykel samt orsaken till den skillnad som ofta visar sig mellan beräkningar och det verkliga resultatet. Läs mer om professuren.

Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur är även en av initiativtagarna till universitetets mastersutbildning Energi - och miljöeffektiva byggnader, där fokus ligger på design och konstruktion av energi- och miljösmarta hus för kalla klimat.

Certifiering enligt BKMA, ISO 9001 och ISO 14001

MVB arbetar enligt BKMA, kvalitetsledning enligt ISO 9001 och för miljöledning enligt ISO 14001.

Vägledning för vårt hållbarhetsarbete är FN:s Globala Mål och Agenda 2030, Sveriges riksdags klimatmål samt Årsredovisningslagen. Vidare styrs vårt hållbarhetsarbete av gällande lagstiftning och i de fall vi arbetar med miljöcertifierade byggnader förhåller vi oss till ytterligare regelverk.

MVB har valt att ansluta sig till Lokal färdplan i Malmö (LFM30) som är ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 30. Mer om LFM30

MVB är anslutna till FN:s Global Compact, vilket är det största internationella initiativet för företagsansvar och hållbarhetsfrågor. Vi förbinder oss därmed att följa och arbeta med mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Mer om Global Conduct