Brogatan, Göteborg

MVB har på uppdrag av Sverigehuset renoverat fastigheten Brogatan 2 i Göteborg.

Huset från 1860 har ett för staden kulturhistoriskt värde och därmed förlagd med bevarande- och rivningsskydd. Nu görs en totalrenovering för att återställa huset till sitt originalutseende, bland annat ska alla material så långt det går vara ursprungliga.

Entreprenaden inleddes med att förstärka husets grund, därefter påbörjades fas ett för att skapa ett tätt hus. Här har fasaden renoverats, nya fönster har satts in samt taket bytts ut. I fasaden har cirka 1200 tegelstenar bytts ut, fogarna frästs ut och allt fogats om. Huset har sedan försetts med specialbeställda fönster från ett snickeri i Vimmerby. I samband med färdigställande av insidan kommer ytterdörrarna mot gatan att bytas ut.

I fas två, som påbörjas om cirka ett år, renoveras insidan. I huset skapas då fyra lägenheter  där den största kommer att vara på ca 200 kvm. Hösten 2023 ska huset stå klart för inflyttning.

Brogatan 2 är en del av den tidiga bebyggelsen i Göteborg som uppfördes utanför Vallgraven, när staden växte så att den inte längre kunde rymmas innanför befästningarna. Sedan dess har huset använts till lite allt möjligt. I flera omgångar har lokalerna varit ölcafé. Byggnaden har också använts till bostäder, arkitektkontor, lager och som gudstjänstlokaler. När socialdemokratin fortfarande var en ny rörelse höll en av pionjärerna, August Palm, ett tal här i början av 1880-talet.

Foto av Mika Ågren.

Se mer av Brogatan 2 här

Artikel GP från maj 2021