Pilehallen, Trelleborg

MVB har på uppdrag av  Hemsö Fastighets AB fbyggt Pilehallen i Trelleborg.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av två idrottshallar öster om Pilevallskolan där det tidigare låg en rugbyplan. Hallarna är byggda med en mellanliggande korridor där omklädningsrum och duschutrymmen placerats. I projektet ingick även uppförande av en fritidsgård som ligger vägg i vägg med den södra hallen. En inomhus löparbana är byggd i anslutning till den norra hallen.

Konstruktionen är en stålstomme med sandwichelement. Fasaden består av perforerad sinuskorrigerad plåt på första plan och därefter perforerade stålkasetter. Bjälklaget i lågdelen (fritidsgård, löparbana och mellanliggande korridor) är ett hdf-bjälklag som ska kläs i sedum. På bägge hallarna är taket byggt med stålfackverk och trp-plåt. Den södra hallen är försedd med solpaneler på taket. Allt byggmaterial är godkänt och loggat i databasen Sunda Hus.

Pilehallen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver med tillägget att det ska vara guldstandard på indikator 3 & 12 (energianvändning och legionella).

Projektet startade  juni 2021 och invigningen ägde rum i september 2022.

Bilder från Hemsö.