Lomma stationsområde

Lomma kommun har gett MVB i uppdrag att anlägga Lomma stationsområde.

I december 2020 kommer persontågstrafiken återigen köra på Lommabanan sedan den lades ned på 80-talet. Miljön kring det befintliga stationshuset, som idag är exploaterad gatumark och grönområde, skall därför byggas om och rustas upp.

Entreprenaden omfattar bland annat ombyggnad och nybyggnad av lokalgator, ny belysning- och VA-anläggning, parkeringsytor, gång- och cykelbanor, torgytor och parker med byggnadsverk. Det kommer också anläggas fontän med bäck samt större insektshotell för att gynna den biologiska mångfalden inom området.

Det finns flera satsningar på hållbarhet såsom laddningsmöjligheter för både bilar och cyklar, vattenhantering i så kallade ”raingardens” samt bra tillgänglighet för cyklar till befintligt cykelgarage.

I oktober 2020 kommer Lomma ha en ny attraktiv mötesplats för alla åldrar!