Lomma stationsområde

MVB har på uppdrag gav Lomma kommun anlagt Lomma stationsområde.

I december 2020 kommer persontågstrafiken återigen köra på Lommabanan sedan den lades ned på 80-talet. Miljön kring det befintliga stationshuset, som tidigare var exploaterad gatumark och grönområde, har därför byggts om och rustats upp.

Entreprenaden omfattade bland annat ombyggnad och nybyggnad av lokalgator, ny belysning- och VA-anläggning, parkeringsytor, gång- och cykelbanor, torgytor och parker med byggnadsverk. Vidare har en fontän med bäck anlagts samt ett större insektshotell för att gynna den biologiska mångfalden inom området.

Det finns flera satsningar på hållbarhet såsom laddningsmöjligheter för både bilar och cyklar, vattenhantering i så kallade ”raingardens” samt bra tillgänglighet för cyklar till befintligt cykelgarage.

Det nya stationsområdet invigdes i oktober 2020.