Pärongatan, etapp 1, Malmö

MVB:s Markavdelning har på uppdrag av VA Syd utfört VA- och markarbeten i centrala Malmö.

Arbetet omfattade separering av befintligt kombinerat avlopp samt förnyelse av dricksvattenledningsnätet i och omkring delar av Pärongatan samt del av Apelgatan i Malmö. Arbetet utfördes delvis med schaktsläde. Även sanering av massor MKM-FA samt rening av grundvatten.