Rättspsykiatriskt Centrum, Trelleborg

MVB har på uppdrag av Regionservice, Region Skåne, byggt Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) i Trelleborg. Fastigheten är Sveriges största passiv- och plusenergihus (2016) och inhyser högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. RPC vann branschens pris Årets Bygge 2017 samt Årets fasad 2017.

RPC är byggd för att förnya och utveckla den rättspsykiatriska verksamheten i Skåne. En framtidens vårdinrättning där vikten ligger både på att skapa en god arbetsmiljö för personalen och en läkande miljö för patienterna.

RPC består av fyra huskroppar i två våningar samlade runt en gemensam innergård. Såväl arkitektur som inredning är vald i syfte att stimulera återhämtning och gemenskap.

Redan i entrén möts besökaren av rymd, ljus och natur, vilket sedan genomsyrar hela byggnaden. Arkitektens tanke har varit att skapa en känsla av staden som möter land. Hela byggnaden är placerad och formgiven för att på bästa sätt smälta in i omgivningen. Den ”publika delen” som entréer, personalutrymmen och administration vetter mot havet medan patienternas miljöer och rum vetter in mot den grönskande innergården och mot de böljande åkerfälten. Färgerna invändigt är lugnande. Materialen är valda med omsorg för att ha minsta möjliga miljöpåverkan och ändå vara robusta, tåliga och ändamålsenliga för verksamheten.

Sveriges största plus- och passivhus klassad Miljöbyggnad nivå Guld

RPC har projekterats och byggts som ett passiv- och plusenergihus. För att en byggnad ska klassas som passivhus måste den vara välisolerad, tät och ha hög värmeåtervinning. RPC har en högisolerad klimatskärm. I golv, ytterväggar och tak är tjockleken på isoleringen i princip dubblerad i jämförelse med konventionell teknik. För att inte läcka energi har man valt fönster med mycket bra U-värde. Av säkerhetsskäl är fönstren dessutom specialgjorda. Byggnaden är tät och har lågt luftläckage. Det innebär att värme inte förloras. Eftersom huset är mycket tätt är bra ventilation en nödvändighet. Ventilationsluften värmeåtervinns med över 80 procent.

Passivhus brukar få sin värme av den energi som alstras av människor och apparater i huset. I RPC har man valt energieffektiva vitvaror, belysning och andra apparater, därför räcker inte värmen till för att värma de stora ytorna. Den låga persontätheten är en extra utmaning. Det är sällan mer än 150 människor på plats samtidigt.

Byggnaden är på närmare 13 000 kvadratmeter för att få plats med en mängd olika slags lokaler som bibliotek, träningsrum och matsalar. RPC värms – och kyls – med geoteknik och ventilation. Solfångare täcker varmvattenbehovet mellan mars och september. Vindkraft-verk på tomten och solceller på taket producerar egen el. Hela energibehovet täcks av lokalt producerad energi och det uppstår även ett energiöverskott vilket innebär att RPC uppnår kraven för plusenergihus. Det finns bara ett fåtal sådana i Sverige. Överskottet på cirka två kilowattimmar per kvadratmeter, går till verksamheten. Tack vare passivhusteknik, energieffektivisering och förnybar energi sparar man en dryg miljon om året i energikostnader.

För att uppnå passivhusnivå är RPC:s fyra huskroppar smala på avdelningarna där rummen är små och behöver mycket dagsljus medan de är djupa i rehabilitering och administration där rummen är stora, vilket innebär att fönster där behöver vara stora för tillräckliga dagsljusinsläpp. På så sätt minimeras den omslutande fasadytan och energikostnaden minskar utan att dagsljuset inne försämras.

RPC är ett hållbart projekt i flera avseenden. Huset har t.ex. en optimal placering på tomten, dagvattnet omhändertas lokalt med hjälp av diken och öppna system, sedumtak kyler byggnaden på sommaren och bidrar till biologisk mångfald. Det finns även laddstolpar för elbilar.

RPC är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Det är den högsta nivå av ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Byggnaden är unik i Sverige genom sin kombination av passivhusteknik tillsammans med egenproducerad energi i form av solceller, solfångare, geobrunnar och vindkraftverk.

RPC har plats för 51 patienter och ca 150 anställda. Förutom vård kommer centret dessutom bedriva utbildning och forskning i samarbete med universitet och högskolor i regionen. Undervisningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och kuratorer.

RPC invigdes 1 september 2016. I april 2017 utsågs RPC till Årets Bygge 2017 samt Årets fasad 2017.

Fakta om byggnaden

 • Bärande konstruktion av betong, med utanpåliggande isolering.
 • Grunden är en platta på mark med 300 mm cellplast under plattan. U-värde 0,10 W/(m²K).
 • Ytterväggen är en betongkonstruktion med 240 mm Pir isolering. U-värde 0,10 W/(m²K).
 • Yttertak består av 450 mm foamglas på betong. U-värde 0,08 W/(m²K).
 • Ventilationssysten med behovsstyrd ventilation, VAV och 80% återvinning av värmen.
 • Värme från geotermi, via golvvärme.
 • Dagsljusreglerad belysning.

Nyckeltal miljö

Energianvändning 21 kWh/m²

 • Uppvärmning 4 kWh/m²
 • Varmvatten 1 kWh/m²
 • Kyla 1 kWh/m²
 • Fastighetsel 15 kWh/m²

Förnybar och producerad på plats: 23 kWh/m² (sol och vindkraft)
Yta solceller: 1 280 m²
Yta solfångare: 130 m²
Effekt vindkraftverk: 25 kW
Lufttäthet: 0,18 l/s uppmätt vid 50 Pa över- och undertryck
U-värde fönster: 0,8

KRAV FÖR PASSIVHUS

För att få använda begreppet passivhus krävs det att ett antal krav ska vara uppfyllda enligt Forum för Energieffektiva Byggnader.

Max värmeförlusttal: 15W/m² + tillägg
Specifik energianvändning E levererad: < 25 kWh/m²
Fönster U-värde: < 0,80W/(m²K)
Lufttäthet: < 0,30 liter (m²S)
Ljudklass: B (Ventilation)
Energimätningssystem: ska finnas

Det är viktigt att huset är tätt och har god ventilation. Detta kontrolleras genom en täthetsprovning av certifierad tryckprovare.

Ladda ner Region Skånes informationsfolder om RPC.