Det attraktiva byggföretaget

17 mars, 2022

För MVB är det inte bara pandemin som präglat året. Vi har även lagt tid och fokus på företagets långsiktiga utveckling för att bli än mer konkurrenskraftiga och därmed en attraktiv arbetsgivare och byggarpartner.

År 2021 blev ännu ett märkligt ”coronaår” där pandemin förändrade vår vardag på många sätt. För flertalet flyttade kontoret hem och skapade nya arbetsrutiner, på gott och ont. För oss som producerar på plats finns inte denna möjlighet till flexibilitet. Arbetet har under året pågått som vanligt på våra byggarbetsplatser men med anpassningar till då rådande restriktioner.

Vidare har vi noterat att trots ett stort behov av nya offentliga byggnader och bostäder, har en stor byggvolym senarelagts i avsaknad av förfrågningsunderlag. Sannolikt även detta som en följd av pandemin och förändrade arbetssätt.

Jag fylls emellertid av stolthet när jag konstaterar att våra medarbetare lyckats parera konsekvenserna av materialbrister, extrema prishöjningar, cementkrisen och de problem som uppstått när kollegor haft sjukfrånvaro eller suttit i anhörigkarantän.

Trots allt som hänt har bolaget haft ett framgångsrikt år med hög fakturering som slutade på 3 142 miljoner kronor, och en vinst efter finansiella poster på 99,4 miljoner kronor. Soliditeten är trygga 34 % och likviditeten är god. Det är resultatet av en enastående insats från våra medarbetare.

Vid ingången på 2022 hade företaget den största orderstocken någonsin, 3 456 miljoner kronor. Stocken har en bra fördelning mellan totalentreprenader och utförandeentreprenader. Det finns en stor volym av samverkansprojekt, men många uppdrag tas också på den konkurrensutsatta marknaden. Våra bolag har starka kalkylavdelningar som har resurser att biträda byggherrarna med kalkyler tidigt i system- eller programhandlingsskedet. Det borgar för att orderstocken kommer att vara oförändrat god.

MVB anställer gärna unga medarbetare som får utvecklas internt med bolagen. Styrkan är att många av de anställda arbetat länge inom koncernen, utbildats företagsinternt och trivs i sin roll. Parallellt har vi under pandemiåren varit framgångsrika med våra rekryteringar och många unga välutbildade medarbetare har tillträtt sina anställningar.

MVB har en stor ambition att bidra till att Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås. En intern hållbarhetsgrupp har tillsatts för att definiera på vilka sätt som vi kan fortsätta att vara med och förändra samt sätta en strategisk väg framåt. Ett konkret exempel på är regeringens nya krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. MVB är här väl förberedd och ser fram emot arbetet med denna del av färdplanen mot en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig byggbransch.

Rysslands invasion av Ukraina medför en humanitär och politisk kris som eskalerat till ett krig i Europa. Stora sanktioner har satts in mot Ryssland som riktar in sig mot att strypa finansieringen av banker och den ryska staten. Marknadsreaktionerna är en allmän flykt till säkrare hamnar, fallande börser samt stigande marknadsräntor och energipriser. Även om den ryska ekonomin knappt motsvarar de nordiska länderna tillsammans, kommer den indirekta effekten från stigande energipriser medföra att utsikterna för den europeiska tillväxten grusas.

I de fall vi har ett beroende av varor och tjänster från andra europeiska länder som riskerar att utsättas för motåtgärder, behöver vi se om vårt hus. Vi kommer därför att försäkra oss om att vi har alternativa leverantörer som vi kan vända oss till framöver.

Slutligen vill jag för styrelsens vägnar tacka MVB:s verkställande direktörer för deras insatser i sina respektive bolag och för årets fina resultat. Mitt första år som styrelseordförande har varit intressant och väldigt givande och jag ser fram emot kommande år och utmaningar.

Per Ununger
Ordförande MVB Holding
Mars 2022