Utbildningshall, Revingehed

MVB har på uppdrag av Fortifikationsverket byggt en ny utbildningsanläggning åt försvaret.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av en byggnad på 4 400 kvm och ett skärmtak på 2 400 kvm. Byggnaden kommer bland annat att inhysa utbildningshall, simulatoravdelning, lektionssalar, kontor och personalutrymmen.

Beställare är Fortifikationsverket som är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är ett av landets största och omfattar såväl lokaler, befästningsanläggningar som mark.

Entreprenaden var en utförandeentreprenad och färdigställdes juni 2021.

Första spadtaget togs den 14 november av Överste Bo Stennabb, Regementschef på Södra skånska regementet.